Burmistrz Skarszew Jacek Pauli zachęca sołectwa z tereny gminy Skarszewy do wzięcia udziału w konkursie.

13 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.03.2022 r. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Rolą Konkursu jest podniesienie jakości projektów realizowanych ze środków funduszu sołeckiego, promocja dobrych praktyk poprzez wyłanianie najlepszych wzorcowych projektów finansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana informacji i promocja możliwości jakie stworzyło uchwalenie ustawy o funduszu sołeckim.

Konkurs jest skierowany do sołectw z terenu województwa pomorskiego, które w latach 2010-2021 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. WAŻNE: Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego projektu nie może być mniejszy niż 40%.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe.

Laureat pierwszego miejsca zostanie zgłoszony do ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Stowarzyszenie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin, formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania na stronie internetowej: https://bip.pomorskie.eu/a,66544,w-sprawie-przeprowadzenia-etapu-wojewodzkiego-konkursu-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa.html

WAŻNE: Formularz zgłoszeniowy należy opatrzyć również podpisem burmistrza, w związku z tym należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Skarszewach wypełniony formularz najpóźniej 11 marca 2022 r. aby zachować termin wyznaczony w konkursie.

Informujemy, iż punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od stycznia 2022 r. mieści się w budynku Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Dworcowej 9 w Skarszewach.

Godziny przyjęć:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00,
  • w piątki w godzinach od 8.00 do 12.00.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr tel. 791 530 803.

Z głębokim smutkiem informujemy, że w wieku 88 lat zmarł ksiądz Karl-Heinz Haus, pierwszy Przeor Generalny Zakonu Communio in Christo założonego w Mechernich w 1984 roku.

Dzięki inicjatywie i wsparciu Przeora w 1998 roku w Skarszewach powstał Oddział Communio in Christo oraz nawiązane zostały trwające do dziś partnerskie i przyjacielskie kontakty pomiędzy Mechernich i Skarszewami. Jak mówił Przeor, fundament Communio in Christo stanowi czynna miłość bliźniego, która powinna wyróżniać każdego chrześcijanina: miłość w myślach, słowach i czynach. Słowa te urzeczywistniają się m.in. we wspieraniu przez Zakon na całym świecie ludzi potrzebujących, chorych, starszych oraz niepełnosprawnych.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia wszystkim Bliskim i Współpracownikom Przeora Generalnego księdza Karla-Heinza Hausa.

Burmistrz Skarszew Jacek Pauli

Zastępca burmistrza Skarszew Cecylia Hinz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skarszewach Józef Kamiński

Przewodnicząca Communio in Christo w Skarszewach Teresa Świeca

Przypominamy, że do końca czerwca 2022 roku właściciele budynków muszą złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklaracje można składać przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Można też to uczynić w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w skarszewskim Urzędzie Miejskim.

Szczegółowe informacje są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się prezentacja zabytku związanego z gminą Skarszewy - w ramach cyklu „Wejście w historię” pokazano po raz pierwszy kamień graniczny z wytyczonej w 1920 roku granicy polsko-niemieckiej. Jest to jeden czterech takich kamieni pozyskanych przez tę placówkę z naszej gminy. Były one wkopane w Bolesławowie i trafiły do Muzeum w wyniku współpracy placówki z burmistrzem Skarszew Jackiem Pauli. Celem inicjatywy jest upamiętnienie przypadającej w tym roku 102. rocznicy powrotu Pomorza w granic Rzeczypospolitej Polskiej.