Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach ogłosił nabór na stanowisko „Pracownik socjalny”. Szczegóły w dalszej części artykułu.

 Rodzaj zatrudnienia:

- umowa o pracę w wymiarze czasu pracy 1/1

Do obowiązków pracownika socjalnego należeć będzie:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności zadań wynikających z art. 119 u.o p.s.
 • Obsługa przydzielonego rejonu.
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u rodzin i osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.
 • Wprowadzanie i aktualizowanie danych w bazie systemu POMOST.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wywiadów środowiskowych.
 • Przygotowywanie wzorów decyzji administracyjnych.
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zlecanych przez inne instytucje.
 • Praca w grupach roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami o zasięgu lokalnym i pozalokalnym.

Wymagane wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:

„Art. 116. 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

   1)   posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

   2)   ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

   3)   do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,  nauki o rodzinie;

  4)   ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

Ponadto pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

- przed 1 maja 2004r. była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie wcześniejszych przepisów,

- przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,

- w okresie 3,5 roku od 01 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,

- przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskała dyplom ukończenia tych studiów,

- była zatrudniona przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, która w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskała tytuł licencjata,

- przed 1 maja 2004 r. była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i w okresie 5,5 roku od 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Inne konieczne warunki:

 • znajomość przepisów prawa koniecznych na zajmowanym stanowisku,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełni praw publicznych i  posiadanie  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych ,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- kserokopię dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie (poświadczonego za zgodność z oryginałem),

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych dodatkowych kursach/szkleniach (poświadczone za zgodność z oryginałem),

- CV,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach przy ul. Szkolnej 9 Skarszewach p. nr 15 w lub przesłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu do Ośrodka).

Do przetwarzania danych kandydata w toku niniejszej rekrutacji niezbędne jest dołączenie do wskazanych powyżej dokumentów klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Kandydat może wyrazić dodatkową zgodę na dalsze przetwarzanie danych dla przyszłych procesów rekrutacyjnych. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie dodatkowej klauzuli w CV o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dla celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”