Burmistrz Skarszew informuje o możliwości zgłaszania przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

W zgłoszeniu kandydata na członka Zespołu należy podać:

  • nazwę, adres, kontakt telefoniczny i mailowy instytucji zgłaszającej kandydata,
  • imię i nazwisko kandydata,
  • wykształcenie, kompetencje oraz doświadczenie i osiągnięcia kandydata w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgłoszenie na członka Zespołu należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy domowej w Skarszewach ” do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach, 83-250 Skarszewy, ul. Szkolna 9 lub przesłać drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach, 83-250 Skarszewy, ul. Szkolna 9 do dnia 10 sierpnia 2023 r.

(UWAGA: o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach).