dostepny samorzad logotypy

Tytuł: Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Skarszewy w ramach projektu "Dostępny samorząd – granty"

Okres realizacji: od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 118 695,00 zł

Kwota dofinansowania: 96 500,00 zł (100 % wnioskowanej kwoty)

Opis projektu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, świadczonych przez Urząd Miejski oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o dostępności. Zaplanowane działania w projekcie zakładają poprawę dostępności dla osób z problemami słuchu, wzroku, dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, a także osób z problemami poznawczymi. Wszystkie działania w ramach projektu będą realizowane przy wsparciu doradczym podmiotu posiadającego doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz zapewnienia dostępności.
Zaplanowano następujące zadania:

Zadanie 1: Dostępność architektoniczna
Utworzenie punktu informacyjnego na parterze budynku UM przystosowanego do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych
Przebudowa istniejącego podjazdu przed wejściem do budynku UM wraz z montażem nowych drzwi.

Zadanie nr 2: Dostępność cyfrowa
Stworzenie dostępnej strony www zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści (GOPS)
Przygotowanie w tekście łatwym do czytania (ETR) treści na stronie internetowej www.skarszewy.pl oraz wybranych wzorów wniosków (UM)

Zadanie nr 3 Dostępność komunikacyjno-informacyjna
Zakup przenośnych pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących (UM i GOPS).
Zakup tabletów niezbędnych w celu dostępu do tłumacza języka migowego online (UM i GOPS).
Usługa tłumacza języka migowego online dla Urzędu Miejskiego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zakup i montaż tablic tyflograficznych z informacjami na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i w alfabecie Braille'a (UM).
Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów – tabliczki (UM).
Zakup i montaż wideodomofonu (UM).
Doradztwo w zakresie dostępności w trakcie realizacji przedsięwzięcia grantowego.

 

Projekt "Dostępny samorząd – granty" współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.