logotypy godziszewo 2

Projekt nr 00001-65150-UM110009/22

Tytuł: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo – II etap

Okres realizacji:  do 2025.06.30

Wartość projektu ogółem: 3 691 894,67 zł

Kwota dofinansowania: 3 001 540,00 zł

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji:  Poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców na terenie gminy Skarszewy poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo. 

Efekty rzeczowe realizacji projektu: System kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 3,367 km. oraz budowa jednej oczyszczalni ścieków