logotypy wolny dwór

Umowa nr 01529-6935-UM1112463/22

Tytuł: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę boiska sportowego w Wolnym Dworze”

Okres realizacji: do 2023-12-31

Wartość projektu ogółem: 140 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 49 949,00 zł

Opis projektu: Projekt dotyczy budowy boiska sportowego w Wolnym Dworze o nawierzchni trawiastej, z piłkochwytami i małą architekturą (bramki 5x2m, ławka z 4 siedziskami – 2 szt.).

Cel operacji: Stworzenie możliwości dla rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę boiska sportowego w Wolnym Dworze w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.;
  • liczba osób korzystających z obiektów niekomercyjnej infrastruktury turystycznej /rekreacyjnej/ dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków) objętych wsparciem – 296 mieszkańców.

Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.