Gmina Skarszewy przystąpiła do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”- edycja 2021 ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku, podjęliśmy stosowne działania umożliwiające przygotowanie projektu. W tym celu umieściliśmy informacje na tablicach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej, prosząc o zgłaszanie się właścicieli nieruchomości, którzy chcą zmienić pokrycie dachowe z eternitu. Złożyliśmy wniosek i po uzyskaniu akceptacji z WFOŚiGW w Gdańsku na wykonanie zadania w latach 2021-2022 podpisaliśmy umowę na zdjęcie płyt azbestowo - cementowych  z nieruchomości na terenie gminy Skarszewy. Koszt zadania oszacowano na kwotę 114 000,00 zł netto.

Gmina Skarszewy zaprasza na bezpłatne szkolenie z obsługi systemu Witkac dla NGO. Szkolenie odbędzie się w piątek 17.12.2021 r godz. 13:00- 16:00. Link do szkolenia dla organizacji, za pomocą którego należy dokonać  rejestracji:

https://witkacwitkac.clickmeeting.com/witkac-pl-szkolenie-dla-ngo-17-12-2021-r-

Burmistrz Skarszew Jacek Pauli powołał pełnomocnika ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy – jest nim kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Justyna Czaplewska.
Pełnomocnik ma za zadanie wdrożyć politykę przeciwdziałania zjawiskom mobbingowi, dyskryminacji i przemocy oraz realizować m.in. takie zadania jak przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących mobbingu, dyskryminacji i przemocy oraz podejmowanie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Pełnomocnik będzie realizował swoje zdania we wszystkich jednostkach i instytucjach gminy Skarszewy. Niedługo w Urzędzie Miejskim zostanie również powołana Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy. Powołanie pełnomocnika wynika z obowiązujących standardów zarządzania w samorządach oraz korporacjach i jest przejawem troski o pracowników.

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg opiera się na standardach opracowanych na podstawie Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. Poszczególne standardy różnią się zakresem prac przy odśnieżaniu i likwidacji śliskości zimowej oraz czasem dochodzenia do założonych standardów po ustaniu zjawisk pogodowych.

Poniżej podajemy na jakich zarządach dróg spoczywa obowiązek utrzymania przejezdności dróg i szlaków komunikacyjnych.